نمونه سوالات نهایی سال سوم متوسطه علوم انسانی درس تاریخ ایران و جهان (2) (  تهیه کننده صادق آل ابراهیم )

درس اول

1ـ حاکمیت کلیسا در اروپای قرون وسطا بر چند اصل اساسی استوار بود ؟ دو مورد را بنویسید . ص 2 پ / ش 81

2ـ دو حربه ای که کلیسا برای نابودی مخالفان خود از آنها استفاده می کرد ؟ چه بود ؟ ص 2 / دی 81 /دی 84 / ش 85

3- در اواخر قرون وسطی  کشیش آلمانی که علیه پاپ و افکار رسمی کلیسا اعتراض کرد ، که بود ؟ و سخنان وی مورد استقبال چه کسانی قرار گرفت ؟ ص2/خ87

4ـ  مارتین لوتر اعتراضات خود را علیه پاپ چگونه اعلام داشت ؟ ص 3 / دی 81 / اصفهان

5ـ به چه جهت طرفداران لوتر به اعتراض کنندگان ( پروتستان ) معروف شدند ؟ ص 4 / خ 81

6- در اروپای قرون جدید به چه افرادی لقب پروتستان داده شد ؟ ص 4 / ش 83

7- با اوج گیری نهضت پروتستان ، جان کالون چه نوع حکومتی را پیشنهاد کرد ؟ ص 5 ، خ 88

8- در قرون وسطا چه عاملی موجب تقویت حکومت های ملی و پادشاهی شد ؟ ص 6/خ 83

9- مهم ترین نتایج پیدایش مذهب پروتستان را بنویسید . ص 6 پ /ش 81/خ 84/دی86

10- چهار دانشمند پیشگام علم جدید را نام ببرید . ص 8 / خ 82

11- چهار تن از فلاسفه بزرگ اروپا در قرون جدید را نام ببرید . ص 9 / ش 82

12- در نگرش تاریخی مورخان در قرون جدید ، چه دگرگونی ها و تحولات مهمی رُخ داد ؟ ص 9

        درس دوم

1    - در قرن 16 میلادی ، بروز چه وقایع مهمی در اروپا زمینه ساز انحطاط اسپانیا شد؟ ص12،دی 86

     2 - معروف ترین پادشاه اسپانیا در آغاز قرون جدید که بود ؟ سه حادثه مهمی که در اروپا زمینه ساز انحطا ط اسپانیا گردید را بنویسید .ص12 / خ 82 /دی82

3  -چه دلا یلی موجب اخراج یا مهاجرت اجباری مسلمانان اسپانیا در قرن 16 میلادی شد ؟ ص 12 / خ 85

4-  چرا در قرون جدید ، اخراج و کوچ اجباری مسلمانان از اسپانیا ، زمینه ساز انحطاط آن دولت  گردید ؟ ص 12 / ش 86

5-در سال 1618م جنگ های سی ساله در بوهم ( واقع در چک – اسلواکی ) میان چه گروههایی آغاز شد و چه نتیجه ی سیاسی مهمی داشت ؟ ص 15 ، خ 88

6- قدرت و برتری فرانسه در قرن هفدهم در زمان کدام پادشاه به اوج خود رسید ؟ وی چند سال حکومت کرد ؟ ص 17 / دی 81

7-دو تن از مشاوران لوئی چهاردهم را نام برید .ص 17 / خ 85

8-چرا در آخرین  سال های حکومت لوئی چهاردهم قدرت فرانسه به سرعت کاهش یافت ؟ ص 17 / دی 81 / مشهد

9-در قرن هفدهم میلادی لغو فرمان نانت در فرانسه چه پیامدهایی داشت ؟ ص17 /خ 87

10-   پس از مرگ کرامول چه وضعیتی در نظام حکومتی انگلستان پدید آمد ؟ ص 18 / ش 82

11-در آغاز قرون جدید اولین و آخرین نظام جمهوری در انگلستان توسط چه کسی بر قرار شد و نام ارتش تازه ای که بوجود آورد چه بود ؟ ص 18/ش85

12-برنامه های پتر کبیر برای قدرتمند ساختن روسیه چه بود ؟ ص 19 / دی 84

   درس سوم  

1-      علل مهاجرت اروپائیان به امریکا را پس از کشف آن بنویسید . ص 22 / ش 83

1-     دو دلیل مهاجرت بخش عمده ای از اروپائیان به قاره امریکا را بنویسید . ص 22 / ش 81

2-     چرا بخشی از سر زمین امریکا را،  « انگلستان نو » می نامیدند؟ ص 22 /دی 86

3-     هم زمان با کشف قاره امریکا ، کدام عوامل طبیعی زمینه های رشد و شکوفایی اقتصادی این سرزمین را فراهم کرده است ؟ ص 22 / ش 87

4-     کشورهای اروپائی برای صنعتی شدن به چه عواملی نیاز داشتند ؟ ص 25 / ش 81 / اصفهان / خ 84

5-     انقلاب صنعتی موجب ظهور و توسعه دو پدیده اقتصادی ـ اجتماعی شد . آن ها را بنویسید . ص  25 / خ 81/دی 82/ش 85/خ86

6-     در آستانه انقلاب فرانسه ، منابع اصلی قدرت و ثروت در دست کدام طبقه از جامعه بود و شامل چه کسانی می شد ؟ ص 26 /ش/86

7-     علت نارضایتی طبقه متوسط از نظام سلطنت استبدادی در آستانه انقلاب فرانسه چه بود ؟ ص 27 / ش 84/پرسش

8-     نام احزاب و گروه های سیاسی فرانسه در نخستین روز های انقلاب را بنویسید . ص 28 / خ 85

9-     در نخستین روزهای انقلاب احزاب و گروه های سیاسی متعددی در فرانسه با یکدیگر مبارزه کردند ، سه مورد از مهم ترین آنان با ذکر هدف و خواسته هایشان بنویسید . ص 28 /

10-در نخستین روزهای انقلاب فرانسه هدف « اعتدالیون » استقرار چه نوع حکومتی و مشابه کدام کشور بود ؟ ص 28/خ 88

   درس چهارم

1-      مهم ترین پی آمدهای پیروزی ترکان سلجوقی در نبرد ملازگرد چه بود ؟ ص 30 / خ 85

2-      نام سه تن از سلاطین عثمانی که از شهرت جهانی برخوردار بودند را بنویسید . ص 31 / خ 82

3-      سلطان محمد فاتح از چه جهاتی از شهرت جهانی برخوردار بود ؟ ص 31 / دی 81 / اصفهان

4-       سلطان سلیم ، معاصر کدام پادشاه صفوی بود ؟ در کدام جنگ او را شکست داد ؟ علت پیروزی سلطان سلیم چه بود ؟ ص 31 / ش 81/دی 82

5-      ترک ها و اروپائیان به چه واسطه ای سلیمان را « سلیمان قانونی » و « سلیمان با شکوه » نامیدند ؟ ص 32 / دی 81/دی86

6-ترکان  عثمانی و اروپائیان به سلطان سلیمان چه عناوینی و القابی دادنده اند ؟ دلایل آن را ذکر کنید . ص 32  / ش 83

7- سه مورد از عوامل داخلی عقب ماندگی و انحطاط عثمانی را بنویسید . ص 34/ش86

8- عثمانی در شبه جزیره بالکان همواره با کدام قدرت ها روبرو بودند ؟ ص 34 /دی 87

9- تحولات امپراتوری عثمانی در قرن 19 میلادی در سه موضوع کلی دسته بندی می شوند ، آنها را بنویسید . ص 35

10- در تاریخ عثمانی  « مسئله شرق » به چه جریانی گفته می شد ؟ ص 35 / خ 82 / دی 84

11- دولت مردان عثمانی برای حل مشکلات داخلی و احیای قدرت و شکوه گذشته به چه نتیجه ای رسیدند ؟ ص 35

12- در دوره تنظیمات دو گرایش عمده در عثمانی به وجود آمد ، آن دو را نام ببرید . ص 36 /ش 83/84

13-   در دوره تنظیمات رهبران کدام گرایش ، شعار بازگشت به اسلام نخستین را سر می دادند و رهبر برجسته ی این جریان چه نام داشت ؟ ص 36/ خ 86

14- تحت تاثیرجریان پان ترکیسم ، کدام نهضت و توسط چه کسانی به وجود آمد ؟ از جمله اهداف اصلی آن چه بود ؟ ص 36

15- گرایش به اتحاد ترکان در امپراتوری عثمانی به چه نامی معروف بود ؟ و خواهان چه چیزهایی بود ؟ ص 36 /ش 82

16- سه مورد از اقدامات مهم سلطان جلال الدین محمد اکبر را بنویسید . ص 38 / خ 82 / اصفهان

17- رسم ساتی چه بود ؟ و چه کسی آن را در هند لغو کرد ؟ ص 38 / خ 83/ دی /ش 87/84

       درس پنچم  

1-     کشور فرانسه در آخرین سال قرن 18 میلادی شاهد کودتای چه کسی بود ؟ ص 42 /خ 81 / اصفهان

2-     چه حوادثی به دوران اقتدار ناپلئون در تاریخ اروپا خاتمه داد ؟ ص 44 / ش 84

3-     مورخان کدام حادثه را آغاز سقوط فاتح بزرگ قرون جدید ( ناپلئون بناپارت ) خوانده اند ؟ ص 45 /دی 86

4-     در سال 1812 میلادی چه عواملی باعث تضعیف بنیه نظامی ناپلئون و شکست او در روسیه شد ؟ ص 45 /خ87

5-     در قرن نوزدهم ، پادشاهان اروپایی به چه منظوری کنفرانس وین را برگزار کردند ؟ ص 46 / دی 87

6-     در کنگره وین چه تصمیماتی در مورد فرانسه گرفته شد ؟ ص 46 / خ 84

7-     قیام استقلال طلبانه ایتالیا با کوشش سه چهره نامدارتحقق یافت . آنها را نام ببرید وهر کدام چه سمتی داشتند؟ ص 48 / دی 81 /مشهد/ دی 82

8-     در اواسط قرن نوزدهم چه کسی صدراعظم پروس شد وبه چه عنوانی معروف گردید ؟ ص 49 /

9-     آلمان به چه دلایلی توانست در قرن نوزدهم به کشوری ثروتمند و قدرتمند تبدیل شود ؟ ص 50  / خ 81/82

10- نام سه قراردادی که تزار های روس طی آنها قسمت های شمالی کشور ایران را به زیر سلطه کشیدند را بنویسید . ص 50 / خ 83/ 85

11-در تاریخ انگلستان « عصر ویکتوریا » از چه جهاتی اهمیت داشت ؟ و چگونه به این پیشرفت دست یافت ؟ ص 51  / دی 84

12- در اواسط قرن 19 میلادی به چه دلیل مردمان نواحی شمالی ایالات متحده امریکا با برده داری مخالفت می کردند ؟ ص 52 / ش87

13-جنگ انفصال در زمان کدام رئیس جمهور ایالات متحده روی داد ؟ نتیجه چه بود ؟ ص 52 / خ 82 / اصفهان

     درس ششم

1-     در قرن 19 م . کشور مصر جزء قلمرو کدام دولت بود و به چه دلیل اهمیت داشت ؟ ص 54 / خ 81/ اصفهان

2-     تهاجم استعمارگران فرانسه و انگلستان به مصر محمد علی پاشا را متوجه چه نکات اساسی نمود ؟ ص 56 /خ 81/ خ 83 / ش 84

3-     سه مورد از اصلاحات محمد علی پاشا در مصر را بنویسید . ص 56 / خ 84

4-     پس از افتتاح کانال سوئز به چه علت دولت مصر مجبور به فروش سهام خود به انگلستان شد و چرا دولت استعمارگر انگلستان بیش از پیش به مداخله در امور کشور مصر پرداخت ؟ ص 56 / ش 81 / مشهد

5-     در طول دوران حاکمیت استعماربر مصر از جمله مبارزانی که به فعالیت فرهنگی روی آوردند چه کسانی بودند ؟ ص 56 /

6-دو مورد از عواملی که موجب شعله ور شدن قیام در سودان گردید ، را بنویسید . ص57 /دی 81 / مشهد

6-در قرن نوزدهم میلادی انگلیسی ها با چه اقداماتی موجب شعله ور شدن قیام مردم سودان به رهبری مهدی سودانی شدند ؟ ص 57 / ش 87

7-در اواخر قرن نوزدهم میلادی ، نام قبایل سیاه پوست و دهقانان مهاجر هلندی که در مناطق جنوبی افریقا علیه سلطه ی انگلیسی ها دست به مقاومت زدند را بنویسید . ص 58/ خ 86

8-بوئرها چه کسانی بودند ؟ ص 58/ ش83

9-به چه بهانه ای ، فرانسویان به الجزایر حمله نمودند ، توضیح دهید . ص  58دی82/خ81

9-در سال 1830 میلادی چه بهانه ای  زمینه ی حمله ناوگان دریائی فرانسه به الجزایر را فراهم کرد ؟ ص58/خ 85 

10- در قرن 19 پس از تشکیل امپراتوری رایش دوم در آلمان ، مهم ترین خواسته ی این کشور چه بود ؟ و آنان چه مواردی را دلیل بر این ادعا می دانستند ؟ ص  60 /خ 87

11-در سال 1896میلادی کدام امر موجب شگفتی فراوان و باعث سرافکندگی دولت ایتالیا شد ؟ ص 60/ خ82

12-آخرین کشوری که به استعمار روی آورد ، چه کشوری بود و توانست کدام کشور افریقائی را به تصرف خود در آورد ؟ ص 60/ خ82 /اصفهان

13-نخستین استعمارگرانی که به قاره امریکا وارد شدند ، چه کسانی بودند ؟ ص 60/دی84

14-قهرمان جنبش استقلال طلبی مردم امریکای لاتین که بود ؟ دو مورد از اقدامات وی را بنویسید . ص 61/دی81/ش82

درس هفتم

1-  نخستین گروه استعمارگران اروپایی که قدم به خاک هند گذاشتند ، را نام ببرید . ص 64    

2- دولت انگلستان برای حل مشکلات اداره هند چه کسانی را به هندوستان اعزام می کرد و آنها در آنجا چه ماموریتی بر عهده داشتند  ص 65/خ81

3- در قرن 19 میلادی فرمانداران کل که از سوی دولت انگلستان عازم هندوستان شدند ؟ چه اقداماتی انجام دادند ؟ ص 65 / پرسش

4- مهم ترین وسیله قدرت انگلستان برای سرکوب شورش داخلی و مقابله با تهدیدات نظامی به هند ، چه کسانی بودند ؟ ص 65 / ش 81 / اصفهان

5-در اواسط قرن 19 میلادی ، اهداف شورش بزرگ سپاهیان هند چه بود ؟ ص 66/خ 88

6 -  نخستین تکاپوهای مسلمانان هندی علیه استعمار انگلستان کدام قیام ها بودند ، آنها را بنویسید . ص 67 /خ 82/83/85

7-  تاسیس کنگره ی ملی هند توسط چه کسانی و با استفاده از چه شرایطی صورت گرفت ؟ ص 68/ اصفهان

8 – در خواست های اولیه ی بانیان کنگره ملی هند چه بود ؟ ص 68 / خ 84

9- چه عواملی در قرن 19 .م دولت چین را بر آن داشت تا فرمان ممنوعیت خرید و فروش تریاک را صادر کند ؟ ص 68/دی 87

10- کدام واقعه در قرن 19 .م ضعف و فساد دولت چین را آشکار ساخت و گسترده ترین شورش علیه مفاسد اخلاقی و اجتماعی در آن کشور چه نام داشت ؟ ص 69 / ش 87

11 – انقلاب میجی چه تاثیری در ژاپن داشت ؟ ص 72 

12- در جنگ میان روسیه و ژاپن ، کدام کشور از ژاپن حمایت می کرد ؟ نتیجه این جنگ چه بود ؟ و بنویسید که چرا این جنگ باعث شگفتی جهانیان شد ؟ ص 72/ دی 81

 درس هشتم

1-  زمینه های بروز جنگ جهانی اول را نام ببرید . ص 75 / ش 81

1-  در نتیجه کدام عوامل جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی آغاز شد . سه عامل را بنویسید .ص75 / مشهد

2- چرا روس ها همیشه بر سر تصاحب منطقه شبه جزیره بالکان با دولت عثمانی در قرن 20 م  در حال جنگ بودند ؟ ص 75  / خ 85 /ش 87

3- در اثر رقابت امپراطوری های روسیه و اتریش با امپراطوری عثمانی چه دولت هائی در شبه جزیره بالکان به استقلال رسیدند ؟ ص 75 / خ 82

4- چرا حد فاصل سالها ی 1871-1914 میلادی را دوران صلح مسلح می گویند ؟ ص 76 / خ 81 / دی 82

5- کدام کشورها « اتفاق مثلث » و کدام کشورها « اتحاد مثلث » را به وجود آوردند ؟  ص 76/ ش 81 / خ 87

6- در دوره صلح مسلح کشورهای فرانسه ، روسیه  و انگلستان در کدام گروه از دسته بندی های بین المللی قرار گرفته بودند ؟ ص 76/

7- کدام رویداد در ژوئن 1914 میلادی سبب آغاز جنگ جهانی اول شد ؟ ص 77/ خ 86

8- رهبر انقلاب 1917میلادی روسیه چه کسی بود ؟ چه اقداماتی انجام داد و چرا با آلمان صلح کرد ؟ ص 77 / ش 83

9- لنین برای آنکه بتواند با ضد اتقلاب داخلی مبارزه کند ، دست به چه اقدامی زد ؟ ص 77 /اصفهان

10-      علل مهم شکست آلمان از متفقین در جنگ جهانی اول را بنویسید . ص 77 / دی / 84

11-      اولین نتیجه جنگ جهانی اول چه بود ؟ ص 78/خ 88

12-      پیامد های جنگ جهانی اول را نام ببرید . ص 78 / خ 84

12 – نتایج جنگ جهانی اول را بنویسید . ص 78 / خ 82/ اصفهان

13- شرکت کنندگان در کنفرانس ورسای ( پاریس ) پس از جنگ جهانی اول چه کسانی بودند ؟ ص 78

14- سران متفقین در کنفرانس صلح ورسای در مورد آلمان چه تصمیماتی گرفتند ؟ ص 79 / ش 82

15- پس از جنگ جهانی اول با روی کار آمدن مصطفی کمال پاشا ، بستن کدام قرار داد موجب شکل گیری ترکیه ی جدید شد ؟ ص 79

16- هدف از تشکیل جامعه ملل در جریان کنفرانس ورسای چه بود ؟ ص 80  / دی 81

           درس نهم          

1-    چه کسی در روسیه حکومت موقت رابر انداخت ؟ چه حکومتی را در این کشور بر سر کار آورد ؟ ص 82 / خ 83

2-    نام مزارع کشاورزی اشتراکی لنین ، برای از میان بردن مالکیت فردی در شوروی چه بود ؟ ص 82 / خ 86

3-    لنین برای از میان بردن مالکیت فردی دست به چه اقداماتی زد ؟ ص 82 / خ 82

4-    به چه دلیل لنین سیاست اقتصادی مشهور « نپ « را اجرا کرد ؟ ص 82

5-    رفتار استالین نسبت به خرده مالک ها چگونه بود ؟ ص 82 / خ 85

6-    موسولینی نخست وزیر ایتالیا به خود چه لقبی داد و با توسل به چه شیوه ای حکومت کرد ؟ ص 84/خ 88

7-    چه کسی لقب پیشوا « دوچه » را به خود داد و شیوه حکومتی او چگونه بود ؟ ص 84

8-    کدام کشورها دولت های محور را بوجود آوردند و در ظاهر هدفشان چه بود ؟ ص 84 / خ 83 / خ 86

9-    شعار و هدف هیتلر پس از به قدرت رسیدن چه بود ؟ ص 84 / دی 84

10-   در سال 1931 میلادی چگونه حکومت جمهوری در اسپانیا ایجاد شد ؟ ص 85 / مشهد

11-   در جنگ های داخلی اسپانیا  ( پیش از جنگ جهانی دوم  ) چه گروه هائی به جنگ پرداختند ؟ ص 85

12-   با استفاده از چه موقعیتی هیتلر توانست تمام خاک چک اسلواکی را اشغال کند ؟ ص 86/ دی 81 / مشهد

13-    در ابتدای دهه چهارم قرن بیستم ، ژاپن با چه بهانه ای به منچوری لشکر کشید و بخشی از چین را اشغال کرد ؟ ص 86  / خ 87

14-   عُمر مختار در کجا و علیه کدام کشور استعمار گر قیام کرد ؟ ص 86 / ش 83 

15-    در فاصله دو جنگ جهانی ، لیبی تحت سلطه ی استعمار کدام کشور بود ؟ و چه کسی در راه آزادی لیبی به شهادت رسید ؟ ص 86 / ش 87

16-     تنها بحرانی که در فاصله ی بین دو جنگ جهانی در قاره افریقا اتفاق افتاد و تاثیر بسیاری در تضعیف جامعه ملل داشت ،چه بود؟ ص93 / خ 86

              درس دهم

1-  نقطه شروع و پایان جنگ جهانی دوم را بنویسید . ص 88 / ش 83

2-  چرا در آغاز جنگ جهانی دوم ، مارشال پتن ( نخست وزیر فرانسه ) با هیتلر صلح کرد ؟ ص 88/دی 87

3-  چرا هیتلر پس از تصرف یوگسلاوی ، رومانی را نیز به چنگ آورد ؟ ص 89 / دی 86

4-     استالین به منظور مقابله با قوای آلمان که شوروی را از سه طرف به محاصره خود گرفته بودند به چه شیوه ای متوسل شد ؟ ص 90  / ش 81/دی 84

5-     شیوه جدید استالین جهت مقابله و بسیج نیرو علیه آلمان ها را بنویسید . ص 90  / ش 82

6-  در طی جنگ جهانی دوم ، دو حادثه که به نفع شوروی تمام شد و سبب ورود مستقیم امریکا به جنگ علیه دولت های محور گشت ، چه بود ؟ ص 90

7-     متفقین برای رساندن کمک به شوروی در جنگ جهانی دوم چه تصمیمی را اتخاذ نمودند ؟ ص 90 / خ 83

8-  چرا امریکا وارد جنگ جهانی دوم شد ؟ ص 90/ دی 81

9 - علت ورود امریکائی ها به جنگ جهانی دوم علیه دولت محور چه بود ؟ ص 90

10- در جریان جنگ جهانی دوم ، چرا استالین بارها از دولت های غربی خواسته بود که قوای خود را در نرماندی واقع در ساحل فرانسه پیاده کنند ؟ ص 91 / خ88

11- چگونه امریکا در اواخر جنگ جهانی دوم ، ژاپن را وادار به تسلیم نمود ؟ ص 91 / خ 87

12- در جنگ جهانی دوم ، امریکائی ها با بمباران اتمی کدام شهرها ، ژاپن را وادار به تسلیم نمودند ؟ ص 91 / دی 85

13-تصمیم به ایجاد سازمان ملل و مذاکره در باره سرنوشت آینده آلمان در جریان کدام کنفرانس ها صورت گرفت ؟ ص 93

14 – در جریان کنفرانس های تهران ، یالتا و پوتسدام سران دولت های متفقین ، ضمن مذاکره در باره آینده آلمان چه تصمیم مهمی گرفتند ؟ ص 93 / ش 86

15- مهم ترین موسسات وابسته به سازمان ملل را نام ببرید . ص 93 / خ 82

16- مرکز سازمان ملل متحد در کجا و با چه هدفی تاسیس گردید .؟ ص 93 /ش 85 /خ 86

17 – اولین موضوعی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد ، چه بود ؟ ص 93 / ش 84

18- چرا ایران پس از تاسیس سازمان ملل متحد ، از شوروی به شورای امنیت شکایت کرد ؟ ص 93 / خ 85

 

            درس یازدهم

1-  عقیده روس ها در جریان دادگاه نورنبرگ در خصوص مجازات فرماندهان آلمان چه بود ؟ دولت های غربی در این زمینه چه نظری داشتند ؟ ص 97

2-  جنگ سرد را تعریف کنید . ص 98 / خ 81/ دی 82

3-     خصوصیات جنگ سرد را نام ببرید . ص 98

4-  سه مورد از اصولی که ترومن در کنار طرح جرج مارشال پیشنهاد کرد چه بود ؟ ص 98 / ش 81

4-     هدف از طرح اصل چهارم ترومن  ( رئیس جمهور امریکا ) چه بود و در کدام کشور ها اجرا شد ؟ ص 98/

5-     هدف ترومن ( رئیس جمهور امریکا ) از کمک به کشورهای کم رشد در زمینه های اقتصادی و فرهنگی چه بود ؟ ص 98/

6-      کدام پیمان های نظامی در دوران جنگ سرد به وجود آمدند ؟ ص 99/

7-      در دوره جنگ سرد ، هدف از شکل گیری پیمان ناتو ، سیتو و سنتو چه بود ؟ ص 100 / خ 87

8-     زمینه تشکیل سازمان کشورهای غیر متعهد طی کدام کنفرانس بوجود آمد ؟ مهم ترین کشورهای ایجاد کننده آن کدام ها بودند ؟ و چه هدفی را دنبال می کردند ؟ ص 100/

9-     در بلوک بندی نظامی دوره جنگ سرد ، کشورهای غیر متعهد با چه هدفی پایه گذاری شد ؟ ص 100 / دی 86

10-   طی کدام کنفرانس پایه گذاران جنبش غیر متعهد اصولی را که باید غیر متعهد ها رعایت کنند ، انتشار دادند ؟ ص 100 / دی 81 / ش 82

11- کشورهای غیر متعهد چه هدفی داشتند ؟ پایه گذاران این جنبش در کدام کنفرانس اصول خود را انتشار دادند ؟ ص 100 / ش 83

12-  علت پیوستن مارشال تیتو به جنبش غیر متعهد ها چه بود ؟ ص 100

13-  علت ترس و توجه کشورهای صاحب سلاح هسته ای از پیش دستی قدرت ها علیه یکدیگر چه بود ؟ ص 100/ خ 85

       12– چرا دولت های بزرگ اتمی به خلع سلاح هسته ای تن دادند ؟ ص 100 / خ 82 / اصفهان

      13-  در قرن بیستم مذاکرات آمریکا و شوروی در محدود کردن و کاهش سلاح های استراتژیک به چه نام هائی شناخته شد ؟ ص 101

14- قبل از امضای قرارداد استارت ؛ طرح ابتکاردفاع استراتژیک را کدام رئیس جمهور امریکا مطرح کرد ؟ این طرح با چه نامی در دنیا معروف شد ؟ ص 101  / خ 83 

15- پوتین رئیس جمهور روسیه تهدیدکرد که اگر بوش چتر دفاعی ضد موشکی امریکا را به اجرا گزارد ، وی کدام قرار داد ها را لغو خواهد کرد ؟ ص 101/خ88     

16-در سال 1917 میلادی کشور انگلستان در چه موضوعی طی اعلامیه بالفور با نظر صهیونیست ها موافقت کرد ؟ ص 102 /

17-   در سال 1920 میلادی واگذاری قیمومت فلسطین به انگلستان توسط جامعه ملل چه پیامدهایی داشت ؟ ص 102 / ش 87

18-   پس از جنگ جهانی دوم ، مسئله فلسطین به چه صورتی در آمد ؟ ص 103 / خ 81 / اصفهان

19-   چه عواملی موجب شکست اعراب در  ( جنگ 6 روزه سال 1967 م  ) با رژیم اشغالگر قدس گردید ؟ اعراب چه مناطقی را از دست دادند ؟ ص 103

20-   تاکنون با کدام درخواست عرفات ، اسرائیل موافقت نکرده است ؟ ص 104 /

21-   مفهوم انتفاضه چیست ؟ ص 104 / دی 84 / ش 86

22-   گورباجُف برای نجات شوروی با چه سیاست هایی وارد عمل شد ؟ ص 105 / دی 85

23-   اصطلاح اقتصادی گورباجُف چه نام داشت و به چه منظوری اجرا شد ؟ ص 105 /

24-    گورباجُف برای حل بحران داخلی شوروی چه نوع اصلاحاتی مد نظر داشت و چرا نتوانست اقدامی در این زمینه انجام دهد ؟ ص 105 / دی 81 / مشهد 

درس دوازدهم

1-  در دوره صفویه « قزلباش » به چه کسانی گفته می شد ؟ ص 111 / خ 85

2-     مهم ترین قبایلی که هسته اصلی نیروی قزلباش را تشکیل می دادند ، نام ببرید . ص 111 / دی 82

3-     نخستین اقدام شاه اسماعیل صفوی پس از تاج گذاری در تبریز چه بود و این کار چه نتیجه ای داشت ؟ ص 111 / خ  /84 / دی 86

4-     کدام سلطان عثمانی ، معاصر شاه اسماعیل صفوی بود و در کدام جنگ و چگونه سپاه صفوی را شکست داد ؟ ص 111/خ 88

5-     بهانه های سلطان سلیم عثمانی برای لشکر کشی به ایران در زمان شاه اسماعیل صفوی چه بود ؟ ص 111 / ش83/84/85  

6-     در سال 920 ه.ق شاه اسماعیل صفوی در کدام منطقه از عثمانی ها شکست خورد ؟ و یکی از عوامل مهم این شکست چه بود ؟ ص 11/دی87

7-     شاه تهماسب صفوی برای پیروزی در جنگ با عثمانی از چه روشی استفاده کرد ؟ ص 112 / دی 84

8-     شاه عباس اول صفوی برای بهره گیری از دانش و تجربه اروپائیان ازچه کسانی و در چه زمینه هایی استفاده کرد ؟ ص114/خ88

9-     شاه عباس یکم برای بیرون راندن بیگانگان  ( عثمانی و ازبکان ) از ایران دست به چه اقدام مهمی زد ؟ ص 114 / خ 81 / مشهد

10-چرا در زمان شاه سلیمان صفوی ، خواجه سرایان و زنان حرم سرا در اداره امور کشور نفوذ بسیاری یافتند ؟ ص 115  / خ 87

         درس سیزدهم

1-  در شورای مغان چه کسانی حضور داشتند و چه تصمیمی گرفته شد ؟ ص 119 / خ 84

2- شروط نادر برای پذیرفتن سلطنت در دشت مغان چه بود ؟ ص 119 / ش81/خ83/ش 83/84

3- چرا و به چه بهانه ای نادر شاه افشار به هند لشکر کشید و نام این نبرد چه بود ؟ ص 120 / دی 87

4- نبرد نادر شاه افشار با هندی ها چه نام داشت ؟ نتیجه جنگ چه بود ؟ و کدام غنائم مشهور بدست نادر افتاد ؟ ص 120

5- مهم ترین غنائمی که نادر شاه در نبرد کرنال از هند به دست آورد ، را نام ببرید ؟ ص 120 / خ

6 – دوران فرمان روائی کریم خان زند را به چند دوره تقسیم می کنند ، آنها را بنویسید . ص 121/ دی81 /دی 84 / ش 85 / دی 86

6- چرا کریم خان زند پس از رسیدن به فرمانروایی درصدد ایجاد رابطه با کشورهای اروپائی بر آمد؟ ص 122 / دی 85

7-  سپاهیان آقا محمد خان قاجار در کرمان دست به چه اعمالی زدند ؟ ص 122 / ش 81 / مشهد

8- حاکم بم برای جلوگیری از یورش آقامحمد خان قاجار به شهر ، چه کرد ؟ ص 123 /خ88

+ نوشته شده توسط دبیر سابق تاریخ شادگان (معاون) در پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 23:12 |